WYZNANIE WIARY

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Fundacja IFL-Polska, podobnie jak Insight for Living, jej organizacja macierzysta, dąży do tego, aby skupić wokół siebie ludzi zachowujących wysokie standardy życia duchowego i normy wiary.

Fundacja pragnie stworzyć im przyjazne środowisko do pielęgnowania osobistej więzi z Panem Jezusem Chrystusem. Uważamy, że stanowi to podstawowy warunek, by służyć ludziom, do czego powołał nas Bóg.

Podstawowe filary naszej wiary i naszej działalności to:

Biblia

Naszą wiarę i przekonania opieramy na Biblii, nieomylnym Słowie Bożym. Cenimy jej prawdy i respektujemy jej napomnienia.

Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, to 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Przed wiekami spisali je ludzie natchnieni przez Boga. Biblia w swoich oryginalnych manuskryptach jest bezbłędna. We wszystkich sprawach dotyczących doktryny i życia z Bogiem jest ostatecznym autorytetem, dlatego można na niej polegać. Skupia się w swojej treści na Jezusie Chrystusie.

Porównaj: 1 Tesaloniczan 2,13; 2 Tymoteusza 3,15-17; 2 Piotra 1,20-21.

Bóg Ojciec

Wierzymy, że Bóg Stwórca jest naszym Niebiańskim Ojcem. Jest nieskończenie doskonały i wie o wszystkim, co odnosi się do nas.

Pierwsza Osoba Trójcy, Bóg Ojciec, jest źródłem i sprawcą wszystkiego, co istnieje. Do swojego stworzenia ma stosunek ojcowski. W szczególności jest Ojcem dla wierzących. Jest tylko jeden, wieczny, wszechmocny, wszechwiedzący, święty, sprawiedliwy, miłujący, prawdziwy i niezmienny Bóg, który istnieje w doskonałej jedności w trzech Osobach - Ojca, Syna i Ducha Świętego. Osoby Trójcy są równe, co do potęgi i władzy, lecz każda z nich jest wyjątkowa w swojej roli.

Porównaj: Psalm 103,19; Mateusza 28,19; 1 Piotra 1,2.

Jezus Chrystus

Wierzymy w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, który przyszedł na świat w ciele człowieka. Jest przez nas czczony i wywyższany.

Druga Osoba Trójcy, Syn Boży, objawia Ojca. Zgodnie z planem Boga Ojca, odwieczny Syn uniżył się, przyjmując ciało człowieka. Narodził się na ziemi z Dziewicy Marii. Będąc tu na ziemi, był w pełni Bogiem, a jednocześnie był prawdziwym Człowiekiem. Jego dwie natury nie były ze sobą przemieszane. Jako w pełni Bóg i w pełni Człowiek, był bez grzechu i prowadził bezgrzeszne życie. Umarł, płacąc swoją męczeńską śmiercią cenę kary za nasze grzechy. W cudowny sposób powstał w ciele z martwych, wstąpił na niebiosa, skąd w chwale powróci na ziemię.

Porównaj: Jana 1,1-3.14; Filipian 2,5-8; Hebrajczyków 1,1-3; 1 Jana 5,11-12.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty jest trzecią Osobą Boga. Działa wśród nas. Przekonuje świat o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Jest także Pocieszycielem.

Trzecia Osoba Trójcy, Duch Święty, objawia Ojca i Syna i odradza nas duchowo. Był aktywnie zaangażowany w akcie stworzenia. Obecnie Duch Święty w szczególny sposób jest obecny pomiędzy Bożym ludem, zwłaszcza zamieszkuje w każdym wierzącym, obdarowując go nowym życiem oraz mocą do życia w świętości.

Porównaj: Jana 14,26; Dzieje Apostolskie 1,5.8; 1 Koryntian 6,19-20; Efezjan 1,13-14.

Upadek człowieka

Wyznajemy, że w wyniku upadku Adama, cała ludzkość nie ma nadziei na zbawienie bez nowego narodzenia w Zbawicielu Jezusie Chrystusie, który wyjednał nam zbawienie dzięki wstawienniczej śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu.

Upadek Adama sprowadził na każdego człowieka przekleństwo śmierci. W tym stanie człowiek ani nie pragnie, ani też nie może podobać się Bogu, nie zasługuje na Jego błogosławieństwa, jest ślepy na Bożą prawdę i jest skazany przez świętego i sprawiedliwego Boga na śmierć fizyczną i duchową. Ten stan upadku przenika każdy aspekt życia człowieka. Nie można tego zmienić inaczej, jak tylko poprzez łaskę Boga, okazaną w Chrystusie.

Porównaj: Księga Rodzaju 3; Jeremiasza 17,9; Rzymian 3,10-18.23; 5,12.

Zbawienie

Wierzymy w dar zbawienia zaoferowany każdemu człowiekowi dzięki Bożej miłości. Każdy kto przyjmie ten dar - wiarą, nie polegając na własnych uczynkach - staje się nowym stworzeniem w Chrystusie.

Żaden człowiek nie jest w stanie zbawić sam siebie, dlatego suwerenny Bóg, okazując swoje miłosierdzie, darował zbawienie każdemu, kto skorzysta z Jego łaski i z wiarą przyjdzie do Niego. Bóg zesłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby wziął na siebie karę za grzech człowieka, skazanego na potępienie. Na podstawie prostego zawierzenia dobrej nowinie, że Chrystus umarł za grzech człowieka i powstał z martwych, każdy, kto do Niego przyjdzie, dostąpi przebaczenia grzechów - Bóg deklaruje, że taki człowiek jest sprawiedliwy, odradza go duchowo i udziela gwarancji życia wiecznego.

Porównaj: Jana 3,16; Rzymian 10,9-10; 1 Koryntian 15,1-5; Efezjan 1,4-12; 2,8-9.

Powrót Chrystusa na ziemię

Wyczekujemy obiecanego przyjścia naszego Pana na ziemię. Może ono nastąpić w każdej chwili.

Bóg Ojciec zaplanował, że Pan Jezus Chrystus powróci kiedyś na ziemię z całym swoim majestatem, dopełniając w ten sposób naszego zbawienia. Wierzących nagrodzi, a niewierzących spotka sąd i gniew Boży. Biblia uczy, że zanim nastanie sąd, na ziemi nasili się zło. Nikt nie wie, kiedy nasz Pan powróci. Może to nastąpić w każdej chwili. Choć szczegóły powtórnego przyjścia Chrystusa nie są jednoznaczne, to jesteśmy pewni, że ono nastąpi. Wszyscy wierzący są powołani do tego, aby wyczekując na powrót Chrystusa, prowadzić święte życie.

Porównaj: 1 Tesaloniczan 4,13-5,11; 2 Tesaloniczan 2,1-12; Hebrajczyków 9,28; Objawienie św. Jana 19,11-16.

Zmartwychwstanie ciał

Jesteśmy przekonani, że wszyscy zmarli powstaną do życia - wierzący do wiecznego życia i społeczności z Bogiem, zaś niewierzący zostaną na zawsze oddzieleni od Boga.

Jakkolwiek dusza wierzącego staje przed Panem natychmiast po śmierci, na pełnię zbawienia oczekuje aż do czasu powtórnego przyjścia Pana. Wtedy Chrystus wzbudzi zmarłych wierzących do życia w nowych, uwielbionych ciałach, na podobieństwo własnego zmartwychwstałego Ciała. Wszyscy zmartwychwstali wierzący wszystkich czasów dostąpią radości raju, zaś niewierzący zostaną wzbudzeni do życia, aby za swoje grzechy cierpieć wieczne męki.

Porównaj: Jana 11,23-27; 1 Koryntian 15,15-57; 1 Tesaloniczan 4,13-18; Objawienie św. Jana 20,4-21,5.

Ciało Chrystusa

Wiemy, że Pan wciąż powiększa swoją rodzinę - Powszechne Ciało Chrystusa, nad którym panuje On sam, jako jego Głowa.

Ciało Chrystusa to wciąż powiększający się Kościół Powszechny. Jego członkami są prawdziwie wierzący, zarówno ci, którzy są w niebie, jak i ci na ziemi. Głową i Panem tego Ciała jest Jezus Chrystus. Niezależnie od wyznania, wszyscy prawdziwie wierzący są duchowo ochrzczeni Duchem Świętym w Ciało Chrystusa. Dlatego też są duchowo zjednoczeni z Panem i ze sobą nawzajem.

Porównaj: Rzymian 12,4-5; 1 Koryntian 12,12-14; Efezjan 4,11-16; 1 Piotra 2,9-10.

Rodzina Boga

Jesteśmy wdzięczni za to, że należymy do lokalnej wspólnoty, która istnieje po to, aby zwiastować Bożą prawdę, praktykować chrzest i komunię, stymulować wzrost swoich członków ku dojrzałości i przynosić Bogu Chwałę.

Wierzący są członkami lokalnej wspólnoty, widzialnego kościoła, po to by wzmacniać się wzajemnie i duchowo się rozwijać. Zdrowa wspólnota jest rodziną Bożą; cechuje ją uwielbienie Boga, nauczanie oparte na Słowie Bożym, bliska społeczność i przejawy wiary, nadziei i miłości pomiędzy członkami kościoła, którzy gromadzą się na wspólnych spotkaniach, są zaangażowani w ewangelizację, dbają o wychowywanie uczniów i wspierają wspólnotę finansowo.

Porównaj: Dzieje Apostolskie 2,41-47; Filipian 2,14; Hebrajczyków 10,24-25.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide